Moznost pomoci s profinancováním

Chcete získat finanční prostředky na renovaci, či vybavení interiéru?

Máte přehled o vyhlášených výzvách a grantech?

V Evropských strukturálních a investičních fondech (ESIF) je připraveno několik stovek milionů korun, nenechte je ležet!

 

http://penizeproprahu.cz/vyzvy/ 
http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy 
http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy 
http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dotace-a-granty-1?highlightWords=2010 
https://www.kr-stredocesky.cz/web/skolstvi/granty 
http://www.nadacecez.cz/cs/vyhlasovana-grantova-rizeni.html  - info: https://www.cez.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/4539.html 

 

Chcete být informování o nových výzvách?
Potřebujete pomoc s vypracováním žádosti o dotaci nebo grantu?

KONTAKTUJTE NÁS